Aktivity CDV v oblasti čisté dopravy, přednáška na kolokviu FEKT VUT v Brně

Kolokvium: Vize výzvy mobility program

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, VUT V BRNĚ

Osnova přednášky

Přednáška byla zaměřena na představení aktivit CDV v oblasti čisté dopravy. Posluchači byli seznámeni s výsledky dvouletého projektu Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů. Součástí přednášky byly také informace aktuálním stavu elektromobility v České republice a Evropské unii jak z pohledu vozidlového parku, tak veřejné dobíjecí infrastruktury.

Termín: 13.12.2022, 17:00, SD 2.94 Technická 12, 616 00 Brno

Představení přednášejícího

Ing. Lukáš Kadula, vystudoval Institut dopravy na Fakultě strojní VŠB-TU v Ostravě. Celou svou praxi se věnuje dopravě, od roku 2017 pracuje v CDV jako výzkumný pracovník, zaměřuje se na bezpečnost silničního provozu, je mj. spoluautorem řady strategických dokumentů. V poslední dekádě se věnuje také oblasti čisté dopravy, aktuálně je hlavním řešitelem výzkumného projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+, o kterém bude v rámci přednášky také hovořit. CDV zastupuje ve Výboru pro přípravu Strategie BESIP 2021-2030 a její financování, který působí při Radě vlády pro bezpečnost silničního provozu a také v Elektromobilní platformě.

Prezentace volně k dispozici.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.