Aktivity v České republice

Posouzení životního cyklu v elektromobilitě (2022)

Centrum dopravního výzkumu reflektuje snahu snižovat emise vzniklých v dopravě. Elektromobilita a vodíková mobilita má potenciál snížit celkové emise v dopravě v souladu se strategickým balíčkem Fit for 55 vydaným v červenci 2021 Evropskou komisí. Cílem projektu je posouzení celého životního cyklu komponent používaných v současné elektromobilitě. Cílem je na základě získaných dat, určit velikost energetické náročnosti a množství vzniku uhlíkové stopy CO2ekv v kategorii globálního oteplování metodou LCA. Životní cyklus je uvažován jako proces výroby, provozu a odstraňování, tzv. proces „od kolébky do hrobu“. Výsledky budou sloužit k objektivnímu porovnání dopadu na životní prostředí u vozidel se spalovacím motorem a elektromotorem

Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů. (2021 – 2023)

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s VŠE, UK a Mendelu, vyhodnotit možnosti pro dosažení redukčního cíle 5 kt emisí NOx z dopravy do roku 2030 oproti scénáři NPSE-WM a to pomocí daňových a poplatkových nástrojů stimulujících obměnu vozového parku za čistá vozidla. Za pomoci empirického šetření jsou analyzovány preference domácností a jednotlivců pro alternativní technologie a z vývoje vozového parku osobních a lehkých užitkových vozidel je predikováno chování firem. Pro ostatní silniční nákladní vozidla je simulován efekt výkonového zpoplatnění čtyřstupňovým dopravním modelem. V rámci projektu jsou predikovány dopady na spotřebu paliv, přímé a nepřímé emise NOx, PM a CO2 optimalizačním modelem TIMES a kvantifikovány dopady na ekonomiku modelem všeobecné rovnováhy. Na závěr budou vyhodnoceny přímé a vyvolané administrativní náklady doporučených variant.

Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů (2021 – 2022)

Řešitelem projektu, který byl v letech 2021-2022 podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+, je CDV. Výsledky budou zveřejněny na webových stránek www.cistadoprava.cz.

Evidence dobíjecích stanic (2021)

Pro usnadnění splnění povinnosti podle §6 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, týkající se Evidence dobíjecích stanic zpracovalo v průběhu roku 2021 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. pro Ministerstvo průmyslu a obchodu elektronickou evidenci dobíjecích stanic, která je k dispozici zde.

Rozvoj elektromobility v ČR (2021)

Článek popisuje aktuální stav elektromobility v České republice v kontextu zemí Evropské unie. V první části jsou prezentována data z projektu Česko v pohybu, týkající se jízd automobilem s ohledem na ujetou vzdálenost, jelikož dojezd elektromobilů bývá opakovaně uváděn jako jeden z klíčových faktorů. V druhé části je věnován prostor dobíjecím stanicím a místům v České republice, které jsou částečně zařazeny do evropského kontextu. Třetí část ilustruje vývoj registrací bateriových elektrických vozidel (BEV) ve vztahu k predikcím Národního akčního plánu čisté mobility. Ve čtvrté části jsou porovnány registrace nových BEV a PHEV v uplynulém roce v evropském kontextu. Je rovněž představena výchozí datová základna k vozidlům dle paliv s důrazem na čistou mobilitu.
KADULA, Lukáš, KOUŘIL, Petr, 2021. Rozvoj elektromobility v ČR. Silniční obzor. 82(3), 78-81. ISSN 0322-7154.

Projekty 01

Analýza složení vozidlového parku (2019 – 2022)

CDV kontinuálně analyzuje vozidlový park ČR v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility, data jsou pravidelně aktualizovaná a zveřejňovaná na webových stránkách www.cistadoprava.cz.

Česká vodíková technologická platforma (od 2021)

Posláním Platformy, jejímž členem je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., je podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR. Dále přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční.

Progresivní rozvoj vodíkového hospodářství v dopravě ČR (2021 – 2023)

CDV je jedním z řešitelů projektu, který je na roky 2021-2023 podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+. Cílem projektu je vytvořit nástroje orgánům státní správy, zejména pak Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu, pro efektivní a koncepční rozvoj vodíkové mobility, především s ohledem na využití nízkoemisního vodíku. Vodíkové hospodářství v dopravě ČR je v kontextu projektu chápáno jako nástroj pro plnění závazků ČR o snižování emisí CO2 a v dlouhodobém horizontu jako nástroj pro snižování závislosti na zahraničních energetických zdrojích v dopravním sektoru ČR.

Návrh koncepčního řešení rozvoje infrastruktury pro elektromobilitu na dálničních odpočívkách (2020)

Projekt řešilo CDV v průběhu roku 2020 pro Ministerstvo dopravy. Cílem projektu bylo připravit koncepční řešení rozvoje infrastruktury pro elektromobilitu na dálničních odpočívkách v podobě návrhu samostatného oddílu v rámci koncepce dálničních odpočívek, který by se věnoval elektromobilitě.

Projekty 02

Analýza podpory nákupu elektromobilů (2019)

Projekt z karty opatření z Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu (E1. Analyzovat možnosti podpory nákupu a provozu elektromobilů), jehož gestorem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí. Součástí analýzy bylo i zjišťování postojů firem a řidičů k elektromobilitě v ČR, výsledky dotazovacího průzkumu jsou k dispozici zde.

Analýza zdanění a zpoplatnění vozidel (2018 – 2020)

Cílem projektu bylo, ve spolupráci s Mendelu, posouzení možných variant řešení z hlediska širšího zavádění vozidel na alternativní paliva. S ohledem na materiál MPO „Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice“ by měl být posouzen rovněž přínos těchto opatření z hlediska zlepšení struktury vozového parku. Řešení by se mělo zaměřit na analýzu současných forem zpoplatnění a zdanění vozidel v ČR (silniční a spotřební daň, dálniční známky a mýtné) a souvisejících poplatků (poplatek za registraci vozidel) včetně komparace situace v této oblasti s jinými členskými státy EU, a zjištění korelace mezi strukturou vozového parku v konkrétní zemi a zde uplatňovaným režimem silniční daně a poplatků.

Elektromobilita v České republice (2018)

Analýzu s důrazem na problematiku elektrokol zpracovalo CDV v roce 2018 pro Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy.