Aktivity v České republice

Prostředky pro implementaci nízkoemisních technologií v železniční dopravě (2024-2026)

Cílem projektu je shromáždit informace a zpracovat prostředky pro analýzy, na základě kterých bude možné uskutečnit strategická rozhodování a plánování v kontextu zavádění nízkoemisní železniční dopravy se zaměřením na tzv. BEMU vozidla (kombinované napájení z troleje a akumulátoru). Analyzováno bude přibližně 15 železničních tratí nebo linek, přičemž na každé z nich bude vhodnost potenciálního nasazení vozidel BEMU nebo vozidel EMU srovnávána se současným stavem, tedy s provozem vozidel DMU. Bližší informace zde

Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu vozidel (2023 – 2025)

Cílem projektu je provést posouzení environmentálních dopadů různých typů osobních a nákladních vozidel metodou Posuzování životního cyklu (LCA). Na základě environmentálních dopadů je cílem poskytnout orgánům státní správy ucelené informace ze kterých mohou vycházet při prioritizaci podpor a dotací pro alternativní pohony ve vozidlech, které mají předpoklad být provozovány v městském prostředí. Analýza bude reflektovat podmínky ČR včetně energetického mixu. Jedním z dílčích cílů je i modelování vývoje energetického mixu a jeho vliv na environmentální dopady vozidel s elektrickým pohonem, dále vliv ujeté vzdálenosti a dalších parametrů souvisejících s provozem vozidla na straně uživatele.

Národní centrum vodíkové mobily – NAHYC-m (2023 – 2028)

Centrum vzniká v rámci provádění Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu a Vodíkové strategie ČR, která odráží cíl Zelené dohody pro Evropu – dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Centrum cílí na VaVaI spolupráci klíčových aktérů ČR – státu, výzkumných organizací a podniků v oblasti vodíkových technologií a stojí na principech integrální ekologie. Strategické cíle Centra: 1. VaVaI podpora redukce emisí skleníkových plynů v dopravě pomocí vodíkových technologií a 2. podpora hospodářského růstu České republiky ve spojitosti se zaváděním vodíkových technologií do dopravy. Cílem Centra je podpora urychlení procesu implementace vodíkových technologií při minimalizaci s tím spojených nákladů a podpora vyvážené výroby a spotřeby vodíku.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence, a také je tento projekt spolufinancován prostřednictvím Technologické agentury ČR v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Posouzení životního cyklu v elektromobilitě (2022)

Centrum dopravního výzkumu reflektuje snahu snižovat emise vzniklých v dopravě. Elektromobilita a vodíková mobilita má potenciál snížit celkové emise v dopravě v souladu se strategickým balíčkem Fit for 55 vydaným v červenci 2021 Evropskou komisí. Cílem projektu je posouzení celého životního cyklu komponent používaných v současné elektromobilitě. Cílem je na základě získaných dat, určit velikost energetické náročnosti a množství vzniku uhlíkové stopy CO2ekv v kategorii globálního oteplování metodou LCA. Životní cyklus je uvažován jako proces výroby, provozu a odstraňování, tzv. proces „od kolébky do hrobu“. Výsledky budou sloužit k objektivnímu porovnání dopadu na životní prostředí u vozidel se spalovacím motorem a elektromotorem. Abstrakt recenzovaného článku k dispozici zde.

Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů. (2021 – 2023)

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s VŠE, UK a Mendelu, vyhodnotit možnosti pro dosažení redukčního cíle 5 kt emisí NOx z dopravy do roku 2030 oproti scénáři NPSE-WM a to pomocí daňových a poplatkových nástrojů stimulujících obměnu vozového parku za čistá vozidla. Za pomoci empirického šetření jsou analyzovány preference domácností a jednotlivců pro alternativní technologie a z vývoje vozového parku osobních a lehkých užitkových vozidel je predikováno chování firem. Pro ostatní silniční nákladní vozidla je simulován efekt výkonového zpoplatnění čtyřstupňovým dopravním modelem. V rámci projektu jsou predikovány dopady na spotřebu paliv, přímé a nepřímé emise NOx, PM a CO2 optimalizačním modelem TIMES a kvantifikovány dopady na ekonomiku modelem všeobecné rovnováhy. Na závěr budou vyhodnoceny přímé a vyvolané administrativní náklady doporučených variant.
Více informací k dispozici zde

Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů (2021 – 2022)

Řešitelem projektu, který byl v letech 2021-2022 podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+, je CDV. Výsledky budou zveřejněny na webových stránek www.cistadoprava.cz.

Spotřeba paliva u automobilů s vodíkovým článkem (2022)

Vodík zatím není vnímán jako hlavní palivo osobní dopravy budoucnosti i přes fakt, že oproti bateriovým elektrickým automobilům mají vodíkové některé výhody. Článek se zaměřuje především na průměrnou spotřebu vodíku, kolísání průměrné spotřeby vlivem ročního období a kvantitativní analýzu faktoru využívání klimatizace a topení a jejich vliv na spotřebu u vozidel s vodíkovým palivovým článkem (FCEV).

POUL, Adam a Libor ŠPIČKA. Spotřeba paliva u automobilů s vodíkovým článkem. Energie 21, 2022, č. 1, s. 28-30. ISSN 1803-0394.

Rozvoj vodíku v silniční dopravě v České republice a Evropské unii (2022)

Vodík v silniční dopravě je médium, které je zařazeno mezi paliva čistá. Spolu s bateriovými elektromobily a plug-in hybridními vozidly patří vozidla s palivovými články (FCEV) do vozidel elektrických (s externím plněním). Autoři článku se zaměřili na aktuální data o FCEV v zemích Evropské unie (EU) napříč jednotlivými kategoriemi vozidel – osobních, lehkých užitkových, nákladních a autobusů. Jelikož je pro toto odvětví klíčový rozvoj plnicí infrastruktury, z dostupných dat jsou porovnány jednotlivé země jak v počtu provozovaných, tak plánovaných stanic. Lze konstatovat, že veřejné plnicí vodíkové stanice jsou zatím provozovány pouze v 11 zemích EU. V České republice je v Centrálním registru vozidel evidováno 9 FCEV a žádná veřejná plnicí vodíková stanice. Do konce roku 2022 se však plánuje dokončení 3 vodíkových stanic (Praha, Litvínov, Ostrava) a do konce roku 2023 dalších 6, které byly podpořeny částkou 350 mil. Kč z Operačního programu Doprava. V závěru článku autoři upozorňují na typy vodíku, které jsou z pohledu emisní bilance naprosto klíčové. Představen je rovněž nový web www.cistadoprava.cz, který obsahuje aktuální informace a data v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility

KADULA, Lukáš, VAHALÍK, Bronislav, BEZDĚKOVSKÝ, Jan, ŠRAGOVÁ, Eva, 2022. Rozvoj vodíku v silniční dopravě v České republice a Evropské unii. SILNICE ŽELEZNICE. 17(2), 80-84. ISSN 1803-8441..

Evidence dobíjecích stanic (2021)

Pro usnadnění splnění povinnosti podle §6 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, týkající se Evidence dobíjecích stanic zpracovalo v průběhu roku 2021 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. pro Ministerstvo průmyslu a obchodu elektronickou evidenci dobíjecích stanic, která je k dispozici zde.

Rozvoj elektromobility v ČR (2021)

Článek popisuje aktuální stav elektromobility v České republice v kontextu zemí Evropské unie. V první části jsou prezentována data z projektu Česko v pohybu, týkající se jízd automobilem s ohledem na ujetou vzdálenost, jelikož dojezd elektromobilů bývá opakovaně uváděn jako jeden z klíčových faktorů. V druhé části je věnován prostor dobíjecím stanicím a místům v České republice, které jsou částečně zařazeny do evropského kontextu. Třetí část ilustruje vývoj registrací bateriových elektrických vozidel (BEV) ve vztahu k predikcím Národního akčního plánu čisté mobility. Ve čtvrté části jsou porovnány registrace nových BEV a PHEV v uplynulém roce v evropském kontextu. Je rovněž představena výchozí datová základna k vozidlům dle paliv s důrazem na čistou mobilitu.
KADULA, Lukáš, KOUŘIL, Petr, 2021. Rozvoj elektromobility v ČR. Silniční obzor. 82(3), 78-81. ISSN 0322-7154.

Projekty 01

Analýza složení vozidlového parku (2019 – 2022)

CDV kontinuálně analyzuje vozidlový park ČR v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility, data jsou pravidelně aktualizovaná a zveřejňovaná na webových stránkách www.cistadoprava.cz.

Česká vodíková technologická platforma (od 2021)

Posláním Platformy, jejímž členem je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., je podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR. Dále přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční.

Progresivní rozvoj vodíkového hospodářství v dopravě ČR (2021 – 2024)

CDV je jedním z řešitelů projektu, který je na roky 2021-2024 podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+. Cílem projektu je vytvořit nástroje orgánům státní správy, zejména pak Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu, pro efektivní a koncepční rozvoj vodíkové mobility, především s ohledem na využití nízkoemisního vodíku. Vodíkové hospodářství v dopravě ČR je v kontextu projektu chápáno jako nástroj pro plnění závazků ČR o snižování emisí CO2 a v dlouhodobém horizontu jako nástroj pro snižování závislosti na zahraničních energetických zdrojích v dopravním sektoru ČR.

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+

Návrh koncepčního řešení rozvoje infrastruktury pro elektromobilitu na dálničních odpočívkách (2020)

Projekt řešilo CDV v průběhu roku 2020 pro Ministerstvo dopravy. Cílem projektu bylo připravit koncepční řešení rozvoje infrastruktury pro elektromobilitu na dálničních odpočívkách v podobě návrhu samostatného oddílu v rámci koncepce dálničních odpočívek, který by se věnoval elektromobilitě.

Projekty 02

Analýza podpory nákupu elektromobilů (2019)

Projekt z karty opatření z Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu (E1. Analyzovat možnosti podpory nákupu a provozu elektromobilů), jehož gestorem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí. Součástí analýzy bylo i zjišťování postojů firem a řidičů k elektromobilitě v ČR, výsledky dotazovacího průzkumu jsou k dispozici zde.

Analýza zdanění a zpoplatnění vozidel (2018 – 2020)

Cílem projektu bylo, ve spolupráci s Mendelu, posouzení možných variant řešení z hlediska širšího zavádění vozidel na alternativní paliva. S ohledem na materiál MPO „Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice“ by měl být posouzen rovněž přínos těchto opatření z hlediska zlepšení struktury vozového parku. Řešení by se mělo zaměřit na analýzu současných forem zpoplatnění a zdanění vozidel v ČR (silniční a spotřební daň, dálniční známky a mýtné) a souvisejících poplatků (poplatek za registraci vozidel) včetně komparace situace v této oblasti s jinými členskými státy EU, a zjištění korelace mezi strukturou vozového parku v konkrétní zemi a zde uplatňovaným režimem silniční daně a poplatků.

Elektromobilita v České republice (2018)

Analýzu s důrazem na problematiku elektrokol zpracovalo CDV v roce 2018 pro Samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.