Ostatní aktivity

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), kromě vlastní účasti na projektech z oblasti čisté mobility, také přispívá formou subdodávek a smluvního výzkumu k řešení dalších tematicky zaměřených projektů. Níže jsou uvedeny příklady studií, které jsme v minulosti zpracovali.

RegioHyt – Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích (2021–2024)

Cílem projektu programu Kappa je analýza českých železničních tratí a lokalizování oblastí, kde by vodíkové vlaky byly technickým, ekonomickým a environmentálním řešením oproti jiným technologiím (nafta, baterie, hybrid). CDV se ve spolupráci s VUZ podílí na zajištění parametrů nutných pro technicko-ekonomickou analýzu vybraných regionálních tratí a porovnání jednotlivých pohonů.

Elektromobilita – studie proveditelnosti (2013–2014)

Studie proveditelnosti byla zaměřená na možnosti zavedení elektromobility v soukromé a veřejné dopravě v Brně s důrazem na potenciál zlepšení veřejné dopravy a udržitelnosti ve městě (CDV). Studie byla využita ve výstupech (např. „Analysis and possibilities of e-minibus operation and test of e-buses in Brno“) mezinárodního projektu New forms of sustainable urban transport and mobility (2MOVE2), který byl zaměřen na rozvoj znalostí o inovativních integrovaných systémech městské dopravy, výměnu know-how a provádění doprovodných dopravních opatření.

Studie proveditelnosti aplikace vodíku ve veřejné dopravě v Karlových Varech (2012)

Studie proveditelnosti byla využita při zpracování několika výstupů v mezinárodním projektu Green urban transport systems (GUTS).

Plány udržitelné mobility

Jsou strategické dokumenty zpracovávaný jednotlivými městy Bude zaměřené na řešení nejen problematiky dopravy, ale rovněž na ovlivňování a způsob uspokojování mobility s důrazem na čistou mobilitu. Např. Písek, Trenčín, Litoměřice, Olomouc a další.

Plány udržitelné energetiky

Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) je dokument, který využívá výsledky bilance skleníkových plynů pro určení nejvhodnějších oblastí činnosti a příležitostí pro dosažení cílů místních orgánů při snižování emisí CO2. Stanoví konkrétní opatření na snížení, společně s časovým rámcem a přidělenými odpovědnostmi, které převádějí dlouhodobou strategii do praxe. V dopravě se tato opatření z velké části směřují k čistým vozidlům a alternativním palivům. Hlavním cílem je snížit emise CO2 nejméně o 41 % v roce 2030 oproti roku 2015. Např. Brno, Tábor, Chrudim, Liberec, Ostrava, Litoměřice.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.