Ostatní aktivity

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), kromě vlastní účasti na projektech z oblasti čisté mobility, také přispívá formou subdodávek a smluvního výzkumu k řešení dalších tematicky zaměřených projektů. Níže jsou uvedeny příklady studií, které jsme v minulosti zpracovali.

RegioHyt – Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích (2021–2024)

Cílem projektu programu Kappa je analýza českých železničních tratí a lokalizování oblastí, kde by vodíkové vlaky byly technickým, ekonomickým a environmentálním řešením oproti jiným technologiím (nafta, baterie, hybrid). CDV se ve spolupráci s VUZ podílí na zajištění parametrů nutných pro technicko-ekonomickou analýzu vybraných regionálních tratí a porovnání jednotlivých pohonů.

Elektromobilita – studie proveditelnosti (2013–2014)

Studie proveditelnosti byla zaměřená na možnosti zavedení elektromobility v soukromé a veřejné dopravě v Brně s důrazem na potenciál zlepšení veřejné dopravy a udržitelnosti ve městě (CDV). Studie byla využita ve výstupech (např. „Analysis and possibilities of e-minibus operation and test of e-buses in Brno“) mezinárodního projektu New forms of sustainable urban transport and mobility (2MOVE2), který byl zaměřen na rozvoj znalostí o inovativních integrovaných systémech městské dopravy, výměnu know-how a provádění doprovodných dopravních opatření.

Studie proveditelnosti aplikace vodíku ve veřejné dopravě v Karlových Varech (2012)

Studie proveditelnosti byla využita při zpracování několika výstupů v mezinárodním projektu Green urban transport systems (GUTS).

Plány udržitelné mobility

Jsou strategické dokumenty zpracovávaný jednotlivými městy Bude zaměřené na řešení nejen problematiky dopravy, ale rovněž na ovlivňování a způsob uspokojování mobility s důrazem na čistou mobilitu. Např. Písek, Trenčín, Litoměřice, Olomouc a další.

Plány udržitelné energetiky

Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) je dokument, který využívá výsledky bilance skleníkových plynů pro určení nejvhodnějších oblastí činnosti a příležitostí pro dosažení cílů místních orgánů při snižování emisí CO2. Stanoví konkrétní opatření na snížení, společně s časovým rámcem a přidělenými odpovědnostmi, které převádějí dlouhodobou strategii do praxe. V dopravě se tato opatření z velké části směřují k čistým vozidlům a alternativním palivům. Hlavním cílem je snížit emise CO2 nejméně o 41 % v roce 2030 oproti roku 2015. Např. Brno, Tábor, Chrudim, Liberec, Ostrava, Litoměřice.