Zahraniční aktivity

e-FEKTA – Posilování městského úřadu Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility (2017 – 2019)

Projekt byl podpořen z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 (Evropský fond pro regionální rozvoj). Cílem bylo posílit institucionální kapacitu měst Litoměřice a Drážďany v oblastech udržitelné dopravy a využití obnovitelných zdrojů energie. Výstupy projektu byly: průzkum mobility, doplnění existujícího rezervačního systému pro služební elektromobily o elektronickou knihu jízd, koncepce využití elektromobility se zaměřením na služební vozové parky, celoměstskou elektromobilitu a MHD, brožura „Zavádění a rozvoj elektromobility ve městech v ČR a SRN“, plán udržitelné městské mobility, systém akumulace elektřiny z fotovoltaických elektráren pro elektromobily, semináře a odborná školení na téma elektromobility a udržitelné dopravy, medializace a propagace projektu (osvětové kampaně, propagační jízdy, apod.).

Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems (eGUTS) (2017 – 2019)

Projekt byl podpořen v 1. výzvě Dunajského nadnárodního programu (DTP). Cílem bylo zajištění lepšího a koordinovaného uplatňování řešení e-mobility ve městech a regionech Dunajského regionu, zlepšení informovanosti uživatelů dopravy v oblasti e-mobility, zintenzivnění spolupráce, vzájemná výměna zkušeností a know-how mezi příslušnými aktéry na nadnárodní i národní (regionální) úrovni. Výstupy projektu byly: eGUTS standardy (nadnárodní rámec pravidel, postupů a norem, představující základnu pro každou obec, na níž může budovat svou rozvojovou strategii v této problematice), eMob strategie (soubor krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření pro zavádění systémů elektrické dopravy), místní akční plány (LAP) rozvoje elektromobility (tvorba plánů zahrnujících cíle jednotlivých SUMP ve zúčastněných městech), školení v přípravě Místních akčních plánů (vytvoření příručky definující zadání a šablonu LAP, elektronické školící materiály), eGUTS APP (volně dostupná, vícejazyčná platforma pro chytré telefony), pilotní akce ve městech a regionech (preference parkování e-vozidel, instalace nabíjecích stanic, budování půjčoven e-vozidel, propojení s eGUTS APP), 5 studií proveditelnosti (Rozvoj nabíjecích stanic v městských oblastech, Elektrokola vs. elektromobily v městském dopravním systému, Podpora místní a regionální politiky e-mobility, Zapojení elektrobusů do flotil veřejné dopravy, Konverze typu „udělej si sám“).