Zahraniční aktivity

e-FEKTA – Posilování městského úřadu Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility (2017 – 2019)

Projekt byl podpořen z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 (Evropský fond pro regionální rozvoj). Cílem bylo posílit institucionální kapacitu měst Litoměřice a Drážďany v oblastech udržitelné dopravy a využití obnovitelných zdrojů energie. Výstupy projektu byly: průzkum mobility, doplnění existujícího rezervačního systému pro služební elektromobily o elektronickou knihu jízd, koncepce využití elektromobility se zaměřením na služební vozové parky, celoměstskou elektromobilitu a MHD, brožura „Zavádění a rozvoj elektromobility ve městech v ČR a SRN“, plán udržitelné městské mobility, systém akumulace elektřiny z fotovoltaických elektráren pro elektromobily, semináře a odborná školení na téma elektromobility a udržitelné dopravy, medializace a propagace projektu (osvětové kampaně, propagační jízdy, apod.).

Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems (eGUTS) (2017 – 2019)

Projekt byl podpořen v 1. výzvě Dunajského nadnárodního programu (DTP). Cílem bylo zajištění lepšího a koordinovaného uplatňování řešení e-mobility ve městech a regionech Dunajského regionu, zlepšení informovanosti uživatelů dopravy v oblasti e-mobility, zintenzivnění spolupráce, vzájemná výměna zkušeností a know-how mezi příslušnými aktéry na nadnárodní i národní (regionální) úrovni. Výstupy projektu byly: eGUTS standardy (nadnárodní rámec pravidel, postupů a norem, představující základnu pro každou obec, na níž může budovat svou rozvojovou strategii v této problematice), eMob strategie (soubor krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření pro zavádění systémů elektrické dopravy), místní akční plány (LAP) rozvoje elektromobility (tvorba plánů zahrnujících cíle jednotlivých SUMP ve zúčastněných městech), školení v přípravě Místních akčních plánů (vytvoření příručky definující zadání a šablonu LAP, elektronické školící materiály), eGUTS APP (volně dostupná, vícejazyčná platforma pro chytré telefony), pilotní akce ve městech a regionech (preference parkování e-vozidel, instalace nabíjecích stanic, budování půjčoven e-vozidel, propojení s eGUTS APP), 5 studií proveditelnosti (Rozvoj nabíjecích stanic v městských oblastech, Elektrokola vs. elektromobily v městském dopravním systému, Podpora místní a regionální politiky e-mobility, Zapojení elektrobusů do flotil veřejné dopravy, Konverze typu „udělej si sám“).

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.