Podpora čisté dopravy

Čistá doprava je v České republice podporovaná mnoha způsoby, níže jsou zmíněné některé z nich, znáte je všechny?

Využití bezemisního služebního vozidla k soukromým účelům

Podporu/výhodu definuje ustanovení § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silniční motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta vstupní ceny tohoto vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o silniční motorové vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny tohoto vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí silničního motorového vozidla, nižší než 1000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více silničních motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta z nejvyšší vstupní ceny silničního motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně pro služební i soukromé účely v průběhu kalendářního měsíce více silničních motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance úhrn částek odpovídajících výši určeného procenta vstupní ceny každého současně poskytnutého vozidla. Určeným procentem se pro účely tohoto ustanovení rozumí

a) 0,25 %, jedná-li se o bezemisní vozidlo,
b) 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo,
c) 1 %, jedná-li se o silniční motorové vozidlo, které není nízkoemisním ani bezemisním vozidlem.

Modelový příklad: V případě hrubé mzdy 80 000 Kč a ceně služebního vozidla 1 mil. Kč je roční úspora ve prospěch bezemisního vozidla cca 24 000 Kč. Kalkulačka výpočtu čisté mzdy umožňuje namodelovat si jednoduše varianty pro konvenční vozidlo (100 % ceny vozidla), nízkoemisní (50 % ceny vozidla) a bezemisní vozidlo (25 % ceny vozidla).

Mimořádné odpisy

Podporu/výhodu definuje ustanovení § 30a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Hmotný majetek, který je bezemisním vozidlem, pořízený v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Dálniční známka

Vozidla na elektrickou energii a vodík jsou od poplatku za dálniční známku osvobozena, bližší informace na webu edalnice.cz.

Mýto

Složka mýtných poplatků zohledňuje produkci emisí CO2 u vozidel registrovaných v Systému elektronického mýtného. Implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 vstoupilo v platnost zavedení nové složky mýtného, které je vybíráno za účelem dosažení návratnosti nákladů vyvolaných emisemi CO2 při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích v České republice. Změna zavedla pět emisních tříd CO2, v emisní třídě CO2 1 jsou poplatky nejvyšší, naopak emisní třída CO2 5 je nejlevnější a je určena pro vozidla s bezemisním provozem. Bližší informace na webu myto.cz.

Dvoutarifová distribuční sazba pro elektromobily

Distribuční sazba D 27d je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa bytového družstva nebo společenství vlastníků bytových jednotek určená pouze k dobíjení elektromobilů.

Distribuční sazba C 27d je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa v bytových domech určená pouze k dobíjení elektromobilů.

Distribuční sazba D27d, respektive C27d je určena pro dobíjení elektromobilů za zvýhodněnou cenu v nízkém tarifu po dobu 8 hodin denně.

Rozdíl v nákladech na dobíjení vozidla v jednotlivých distribučních sazbách lze jednoduše zjistit na Palivové kalkulačce.

Benefity na místní úrovni

Nízkoemisní zóny definuje ustanovení § 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Rada obce může za účelem omezení znečištění ovzduší z dopravy na svém území nebo jeho části opatřením obecné povahy vydaným v přenesené působnosti stanovit zónu s omezením provozu silničních motorových vozidel.

K dalším benefitům může patřit např. zvýhodněné parkování.

Benefity pro bezemisní vozidla na místní úrovni je nutné ověřit v konkrétním městě/obci.

Přehled nástrojů podpory ve smyslu přímých dotací

Přehled nástrojů podpory ve smyslu přímých dotací ať již do vozidlového parku nebo dobíjecí/plnící infrastruktury je obsahem webu Zelená transformace.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.