Co je NAHYC-m?

Národní centrum vodíkové mobility – NAHYC-m je Centrum, které vzniklo v rámci provádění Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu a Vodíkové strategie ČR, která odráží cíl Zelené dohody pro Evropu – dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Centrum cílí na VaVal spolupráci klíčových aktérů ČR – státu, výzkumných organizací a podniků v oblasti vodíkových technologií a stojí na principech integrální ekologie.

Do roku 2025 klade Vodíková strategie ČR jednoznačný důraz na využití vodíku v mobilitě, jelikož zde lze dosáhnout významných úspor emisí nejdříve. V tomto kontextu udělilo předsednictvo České vodíkové technologické platformy (HYTEP) mandát Centru dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) k přípravě projektu v rámci programu Národního centra kompetence Technologické agentury ČR (NCK).

Centrum využije potenciálu vybudované výzkumné infrastruktury špičkových výzkumných organizací a strategických podniků napříč obory v celé České republice. Přispěje konkrétními kroky výzkumu, vývoje a inovací (VaVal) k podpoře vzniku, rozvoje a aplikaci vodíkových technologií, minimalizaci legislativních překážek a vytváření dopravní infrastruktury ostrovní i dálkové vodíkové mobility. Centrum přispěje k aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility, Vodíkové strategie České republiky a dalších strategických dokumentů. NCK umožňuje pružně integrálně reagovat na potřeby a know-how hlavních klíčových aktérů procesu dekarbonizace a podpory hospodářského růstu: Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, krajů, měst, výzkumných organizací a strategických podniků v oblasti dopravy, průmyslu, energetiky, výrobců vodíkových technologií a dopravních zařízení, vykonavatelů přepravy, distribuce, skladování vodíku a dalších relevantních hráčů.

Projekt NAHYC-m byl podpořen v rámci 2. VS Programu NCK Technologické agentury ČR a částečně i z Národního plánu obnovy. Od 1. 1. 2023 probíhá řešení. Ukončení projektu je plánováno na 31. 12. 2028.

Strategické cíle Centra

1. VaVal podpora redukce emisí skleníkových plynů v dopravě pomocí vodíkových technologií
2. Podpora hospodářského růstu České republiky ve spojitosti se zaváděním vodíkových technologií do dopravy.

Priority činností k zajištění strategických cílů Centra

Cílem Centra je podpora urychlení procesu implementace vodíkových technologií při minimalizaci s tím spojených nákladů a podpora vyvážené výroby a spotřeby vodíku. Konkrétními prioritami jsou tedy VaVal aktivity na celonárodní úrovni v oblasti:

1. využití nízkouhlíkového vodíku – prioritně v dopravě,
2. výroby nízkouhlíkového vodíku – požadavky produkce vodíku pro uspokojování vznikající poptávky v dopravě s postupným přechodem na nízkouhlíkový vodík,
3. rozvoje dopravy a skladování vodíku – podpora produkce technologií pro integrální tvorbu vodíkového ekosystému,
4. rozvoje a inovace vodíkových technologií – v návaznosti na silnou průmyslovou a strojírenskou tradici České republiky představují vodíkové technologie příležitost pro transformaci průmyslu a zapojení se do nově vznikajících výrob. Centrum výrazně podpoří spolupráci podniků, výzkumných organizací a státní sféry a uplatnění nových produktů v dopravě.

Rada Centra

Rada Centra má klíčovou úlohu při prioritizaci záměrů, kontrole řešení a akceptaci výsledků dílčích projektů Centra. Je tvořena zástupci Vodíkové koordinační skupiny, zástupci Národní rady pro vodík a experty ze zahraničí a průmyslové sféry:

Ing. Petr Mervart – předseda,
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D. - místopředseda,
Ing. Rut Bízková,
Mgr. Jan Bezděkovský,
Ing. Aleš Doucek, Ph.D.,
Dr.h.c. mult. Prof. Ing. Juraj Sinay DrSc.,
Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.,
Prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.,
Ing. Zdeněk Vomočil, Ph.D.

Kdo tvoří NAHYC-m?

Realizační tým tvoří členové HYTEP, zástupci univerzit podílejících se na výzkumu a výuce v oblasti vodíkových technologií a představitelé podniků a dalších organizací zabývajících se vodíkovými technologiemi. Koordinátorem realizačního týmu je CDV.

Dílčí projekty

Číslo projektuNázev projektuTermín dokončení
DP001Metodika rozvoje ostrovních řešení pro akceleraci vodíkové mobility06/2025
DP003NPodpůrný SW pro akceleraci zavádění vodíkové mobility06/2026
DP005Separátor vodíku ADAST R-SPLITTER pro mobilitu06/2026
DP006Provozní aspekty vodíkových plnicích stanic12/2026
DP007Odběrové zařízení vysokotlakého vodíku10/2026
Číslo projektuNázev projektuTermín dokončení
DP002NModelování poptávky po nízkouhlíkovém a obnovitelném vodíku v dopravě v České republice do roku 203012/2023

Kontakty

Hlavní řešitel za CDV:
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
roman.licbinsky@cdv.cz
+420 774 564 537

Projektový manažer:
Mgr. Ing. Petr Polanský
petr.polansky@cdv.cz
+420 602 434 465


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.