Elektrická mikromobilita pohledem CDV a BESIP na semináři Justiční akademie

Ve dnech 4. a 5. dubna 2022 proběhl na Justiční akademii v Kroměříži seminář Trestná činnost v dopravě. Seminář k tématu elektrické mikromobility lektorovali Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a Mgr. Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIP z Kraje Vysočina.

Anotace semináře:

Tradiční vícedenní seminář pro specialisty na trestnou činnost v dopravě, zaměřený na vybranou problematiku z pohledu PČR, na vyhodnocení trestní odpovědnosti konkrétních osob v případech souvisejících s připoutáním osob nacházejících se ve vozidle v době střetu – odpovědnost řidiče za těžší následek v případě nepřipoutání se spolujezdců – z pohledu soudce a státního zástupce; na základní, významnou a aktuální judikaturu včetně legislativních změn ve vztahu k problematice dopravy v rámci trestního práva; na problematiku trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti trestné činnosti v dopravě. Pozornost bude rovněž věnována Drážní inspekci a její roli, včetně jejich možností při šetření stavu a příčin nehod na železnici a ostatních drahách, jakož i problematice elektrokol, elektrokoloběžek, SUV vozidel z hlediska Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a BESIP a v neposlední řadě vybrané problematice z pohledu znalce.


Elektrická mikromobilita pohledem CDV a BESIP na semináři Justiční akademie 01

Obrázek 1 Veronika Vošická Buráňová (BESIP) a Lukáš Kadula (CDV)


Problematika elektrokol pohledem CDV

Lukáš Kadula se v prezentaci zaměřil na legislativní ukotvení jízdních kol s pomocným motorkem, metodické pokyny Ministerstva dopravy a Policie ČR. Zmíněná byla také novelizace ustanovení § 80a odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., účinné od 1. ledna 2022 (pozn. novela č. 365/2021 Sb.), které vymezuje řidičské oprávnění skupiny AM, kdy je nově taxativně zakotvená minimální konstrukční rychlost vozidel 25 km/h. Přítomni byli také seznámeni s aktuálním vývojem fatálních následků nehod s účastí uvedených vozidel, kdy během posledních pěti let (pozn. 2017-2021) bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 33 osob na jízdních kolech s pomocným motorkem, na všech usmrcených cyklistech se tak podíleli 16,4 %. U téměř 8 z 10 usmrcených pak šlo o cyklisty na elektrokolech, prakticky totožný poměr byl pak evidován také u cyklistů bez přilby (79 %). Více než polovina identifikovaných případů (55 %) byly havárie, tzn. že účastníkem nehody byl pouze cyklista, viníkem dopravní nehody byl v 85 % případech právě cyklista na jízdním kole s pomocným motorkem. K nejčastějším příčinám fatálních nehod patřilo nevěnování se řízení, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Ve čtvrtině případů byli cyklisté-viníci pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Byly představeny také ankety CDV na Observatoři bezpečnosti silničního provozu: Praktické zkušenosti s jízdou na elektrokolech a TEST: Elektrokoloběžky. Tuning elektrokol byl dán do souvislostí s bezpečností silničního provozu např. v případech předjíždění cyklistů, kdy dnes motorista v zásadě není schopen v provozu poznat, zdali předjíždí běžné jízdní kolo, elektrokolo, natož elektrokolo upravené tuningem. Téma elektrokoloběžek mělo také své místo, mj. byly představeny závěry šetření FERSI v této oblasti. Účastníci semináře obdrželi kompletní seznam odkazů na zprávy, články a projekty, kterým se v uplynulém období v daném tématu CDV věnovalo.


Elektrická mikromobilita pohledem CDV a BESIP na semináři Justiční akademie 02

Obrázek 2 Infografika Elektrokola a vybraná jednostopá vozidla


Sdílení společného prostoru chodců a cyklistů – problematika elektromobility

Veronika Vošická Buráňová uvedla: „Z pozice krajského koordinátora vnímám vzájemné vztahy účastníků silničního provozu jako zcela zásadní faktor z hlediska prevence vzniku kolizních situací. Vzájemná tolerance i respekt budou předmětem i letošních preventivních akcí a kampaní. Stále je však hlavní náplní naší práce přímý výkon prevence a zranitelní účastníci provozu patří k významným cílovým skupinám. Zároveň jsme jako krajští koordinátoři často dotazováni zástupci samospráv na problematiku sdíleného prostoru a pohyb po stezkách. S rozvojem městské „mikromobility“ a budováním zejména společných stezek řešíme i otázky správného pochybu mnoha různých skupin účastníků provozu. Jsem velice ráda, že jsem v roli přednášejícího mohla stát před takto vysoce kvalifikovaným publikem a do celé problematiky vnést zejména praktické příklady z praxe pohledem BESIPu, ale také v přehledných tabulkách přinést hlavní kategorie „e-prostředků“, které nejčastěji potkáváme na stezkách i silnicích. Zájem Justiční akademie o naše působení na konferenci je pro mě signálem, že i oblasti problematiky trestných činů v dopravě je zájem o problematiku elektromobility. Jedním z hlavních poslání tak vnímám i vzájemné provázání zkušeností a odbornou debatu.“

Krajští koordinátoři BESIP zastupují zájmy Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy v jednotlivých regionech, kontakty na ně jsou k dispozici na https://besip.cz/Kontakty.

Na semináři za CDV vystoupil také Ing. Jakub Motl, vedoucí oblasti hloubkové analýzy dopravních nehod (HADN) s příspěvkem Problematika vozidel SUV (pozn. nejregistrovanějším novým osobním bateriovým elektrickým vozidlem v uplynulých 2 letech byla Škoda ENYAQ, spadající právě mezi SUV). Přítomní byli seznámeni s vybranými vlastnostmi vozidel kategorie SUV s ohledem na jejich jízdní charakteristiku a pasivní bezpečnost. Tato vozidla bývají ze své podstaty větší, těžší a mají vyšší těžiště. To jsou parametry, které mohou mít negativní vliv na jízdní stabilitu. Byly prezentovány dílčí výsledky z hloubkové analýzy dopravních nehod s ohledem na bezpečnost posádky vozidla dané kategorie a na bezpečnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Zejména na bezpečnost nejzranitelnějších účastníků-chodců. Bližší informace k oblasti HADN jsou k dispozici na https://www.vyzkumnehod.cz/.


Elektrická mikromobilita pohledem CDV a BESIP na semináři Justiční akademie 03

Obrázek 3 Jakub Motl (CDV)Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
Sociální sítě

Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.